TRANSPARÈNCIA

DOCUMENTACIÓ LEGAL

Estatuts d’Episteme. Investigació i Intervenció Social.

Els Estatuts aprovats per la Junta directiva d’Episteme. Investigació i Intervenció Social. Recullen que:

Episteme. Investigació i Intervenció Social es constitueix com a Organització segons la Llei Orgànica 1/2022, de 22 de març, i normes complementàries, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, sense ànim de lucre, per temps indefinit.

Que, per tal de complir les finalitats recollides, Episteme. Investigació i Intervenció Social, realitzarà activitats que responguin al compliment d’aquestes.

Que l’òrgan de representació de l’entitat és la seva Junta Directiva i el seu òrgan suprem de decisió, l’Assemblea General.

Que tot el que no recullen els estatuts s’aplicarà segons la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i les disposicions complementàries.

Estatuts aprovats amb data de 18 de gener de 2021.

Organigrama d’Episteme. Investigació i Intervenció Social
Junta directiva d’Episteme. Investigació i Intervenció Social.

La Junta Directiva està conformada perDavid Pere Martínez Oró, president de la Junta des del 28 de maig de 2015; Antoniu Llort Suárez, secretari des del 28 de maig de 2015 i Òscar Parés Franquero, tresorer. És l’òrgan de representació de l’entitat.

Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general a tots els actes propis de les finalitats de l’Associació, sempre que no requereixin, segons aquests Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General. Són facultats particulars de la Junta Directiva:

Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes.

Executar els acords de l’Assemblea General.

Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els balanços i els comptes anuals.

Resoldre sobre l’admissió de nous associats.

Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de l’Associació.

Qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència de l’Assemblea General de socis.

Periodicitat reunions: mensual

Secretariat

El Secretari té a càrrec la direcció dels treballs purament administratius de l’Associació:

Expedirà certificacions, portarà els llibres de l’Associació legalment establerts i el fitxer d’associats.

Custodiarà la documentació de l’entitat, fent que es cursin a les comunicacions sobre designació de Juntes Directives i altres acords socials inscriptibles als Registres corresponents, així com el compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguin.

El secretari substituirà al President en absència d’aquest, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les seves mateixes atribucions.

Direcció

Executa els plans operatius d’empresa per a aconseguir els objectius establerts per la junta directiva.

Gestiona i optimitza els recursos humans disponibles, com els empleats i els voluntaris.

Elabora i executa el pla anual de gestió del pressupost, i s’encarrega de dirigir i controlar accions de captació de fons.

Coordina les diferents àrees, supervisant l’ampliació correcta de les polítiques i definint juntament amb l’equip instruments metodològics per a millorar la gestió de l’organització.

Manté relacions institucionals i polítiques per a arribar a acords de cooperació.

S’encarrega d’impulsar campanyes de màrqueting i de sensibilització, i tracta d’impulsar estratègies per a ampliar el seu radi d’acció.

Dissenya els mecanismes d’avaluació de l’activitat duta a terme per l’organització i, en funció dels resultats, s’encarrega de definir de nou el pla d’acció.

Tresoreria

El Tresorer recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l’Associació i donarà compliment a les ordres de pagament que expedeixi ell mateix o les persones autoritzades per la Junta Directiva.

Consell Assessor

Assessorar la junta directiva o a direcció segons les necessitats presentades. És un òrgan consultiu conformat per professionals de dilatada trajectòria.

Periodicitat: segons necessitats, mínim una vegada a l’any.

Comissió de Gènere

Realitzar el seguiment i l’avaluació del Pla d’Igualtat.

Elaborar informes i/o propostes per a fer efectiu el principi d’Igualtat d’oportunitats.

Proposar la modificació del Pla, en el seu cas, per a adaptar-lo a noves circumstàncies de l’entitat.

Recollir i canalitzar les iniciatives i suggeriments proposats per la plantilla en relació amb la igualtat entre dones i homes.

Periodicitat de les reunions : com a mínim trimestrals o sota demanda segons necessitats.

Comissió d’avaluació interna

Vetllar per la correcta implementació del PAE.

Adaptar ad hoc el PAE per a obtenir un disseny d’autoavaluació propi de cada programa.

Dissenyar els qüestionaris necessaris per a complir amb els objectius del PAE.

Redactar la “Guia d’observació participant per a l’autoavaluació dels programes de Episteme”.

Analitzar el disseny dels possibles nous programes per a obtenir el disseny d’autoavaluació.

Analitzar les dades procedents de les tècniques d’avaluació.

Redactar els informes d’autoavaluació de cada programa.

Redactar i presentar l’Informe anual d’autoavaluació.

Presentar els resultats d’autoavaluació a direcció i a la Junta Directiva quan s’estimi oportú; almenys una vegada a l’any. Suggerir mesures de millora a direcció.

Monitorar la introducció de millores per part de direcció per a millorar la qualitat, l’autoeficàcia i l’eficiència. Introduir millores en els processos d’autoavaluació

Periodicitat de les reunions: setmanal.

Comissió de Qualitat

Elaborar el manual de qualitat d’Episteme

Dissenyar i definir els processos d’acció d’Episteme

Realitzar el seguiment dels processos de qualitat d’Episteme

Gestionar i coordinar tots els aspectes relatiu a la qualitat i l’excel·lència d’Episteme

Realitzar el seguiment i avaluació dels objectius de cada programa.

Realitzar propostes de millora i fer un seguiment d’aquestes.

Proposar i modificar els objectius de cada programa.

Resolució d’inscripció d’Episteme al Registre Nacional.

El procediment d’inscripció d’Episteme al Registre Nacional s’ha instruït conforme a Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, i segons el que es disposa en la normativa específica que regeix el dret d’associació.

Resol, amb data de 23 de Setembre de 2015, que episteme queda inscrita al Registro Nacional de Asociaciones: Grup: 1r / Secció: 1ª /Número Nacional: 608377

Marc Legal

Normativa bàsica estatal
 • Constitució Espanyola -article 22-, de 27 de desembre de 1978 (BOE núm. 311.1, de 29 de desembre).
 • Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183 Assemblea General de l’ONU el 10 de desembre de 1948 -articles 20 i 21-.
 • Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals, fet a Roma el 4 de novembre de 1950 -article 11-. Instrument de Ratificació de 26 de setembre de 1979 (BOE núm. 243, de 10 d’octubre de 1979).
 • Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de 19 de desembre de 1966 -article 22-. Instrument de Ratificació de 13 d’abril de 1977 (BOE núm. 103, de 30 d’abril de 1977).
 • Resolució de la Comunitat Europea, de 13 de març de 1987, sobre les associacions sense fins de lucre (Diari Oficial de les Comunitats Europees núm. C 99/205, de 13 d’abril de 1987).
 • Conveni-Marc Europeu, sobre cooperació transfronterera entre Comunitats o Autoritats territorials, fet a Madrid el 21 de maig de 1980. Instrument de Ratificació de 10 de juliol de 1990 (BOE núm. 248, de 16 d’octubre de 1990. Correcció d’errors en BOE núm. 260, de 30 d’octubre de 1990).
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació (BOE núm. 73, de 26 de març).
 • Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal -articles 510 al 521- (BOE núm. 281, de 24 de novembre).
 • Reial decret 949/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions (BOE núm. 255, de 24 d’octubre).
 • Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública (BOE núm. 11, de 13 de gener de 2004).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret 397/1988, de 22 d’abril, pel qual es regula la inscripció registral d’Associacions Juvenils (BOE núm. 102, de 28 d’abril).
 • Reial decret de 24 de juliol de 1889, pel qual es publica el Codi Civil -articles 28, 35 al 39 i 41- (BOE núm. 206 de 25 de juliol).
 • Orde INT/1089/2014, d’11 de juny, per la qual s’aprova el model de memòria d’activitats a utilitzar en els procediments relatius a associacions d’utilitat pública (BOE núm. 156, de 27 de juny).
Catalunya
 • Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya -article 118- (BOE núm. 172, de 20 de juliol).
 • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (BOE núm. 131 de 30 de maig).
 • Reial decret 3526/1981, de 29 de desembre, sobre traspassos de serveis (BOE núm. 47, de 24 de febrer de 1982).
 • Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, sobre traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions (BOE núm. 230, de 25 de setembre).

QUALITAT

Acta de la junta directiva de compromís amb la qualitat, l’avaluació i l’autoavaluació a Episteme.

A l’Assemblea Extraordinària del 24 de maig de 2022, la Junta Directiva acorda: Actualitzar els sistemes de qualitat, avaluació i autoavaluació d’Episteme. Investigació i Intervenció Social

Codi de conducta del personal d’Episteme Recerca i Intervenció Social.

En aquest apartat es descriuen un conjunt de comportaments i pràctiques que hauran de regir en el dia a dia de Episteme. Investigació i Intervenció Social, ja sigui dins de la pròpia organització com fora d’aquesta, amb les diferents persones, subjectes i entitats amb els quals l’organització manté relació. S’estableix un codi de conducta i un codi ètic.

Codi ètic. Valors i principis ètics d’Episteme Investigació i Intervenció Social.

El codi ètic d’Episteme. Investigació i Intervenció Social, s’aprovà el 21 de juny de 2021 i consta de deu punts que regeixen els valors i principis de l’entitat.

Prevenció de Riscos laborals

En aquest document, es acredita que Episteme. Investigació i Intervenció Social manté relació contractual, mitjançant concert d’activitat preventiva, segons disposat en l’article 20 del Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
Així mateix, manifesta que l’entitat es troba al corrent en el pagament dels serveis contractats fins al 08/08/2022.
Sense perjudici dels serveis i/o activitats que es facturarà per consums, o posteriors comprovacions que puguin efectuar-se.

Comunicat intern. Registre horari laboral.

Episteme. Investigació i Intervenció Social, es dota d’un registre horari laboral per tal de dur a terme un control de la jornada laboral dels seus professionals.

Assessorament i adaptació. Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic.

Episteme. Investigació i Intervenció Social ha de complir amb l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com amb les recomanacions que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat en el seu Guia sobre l’ús de Cookies.

Formació Sistema de Qualitat Compliance àmbit protecció de dades.

Diploma que acredita que la responsable de Gestió i Administració de l’entitat, Sara Sáez Sánchez, ha rebut una formació de protacció de dades, on ha cursat els següents mòduls. El tractament de dades personals, les comunicacions per mitjans electrònics, la normativa en Prevenció de Riscos Laborals, el registre de la jornada laboral i la responsabilitat penal.

Altres certificats de Qualitat

En el seu compromís amb la qualitat i la constant formació en aquest àmbit, Episteme. Investigació i Intervenció Social ha cursat diferents formacions per tal de romandre actualitzada en aquest aspecte.

«Programa ARC: Avançant en els Reptes de la Qualitat de les ONG» Compliance (71 hores).

Veure’n més

Curso «Gestió de la igualtat de gènere en l’àmbit empresarial» (60 hores). Professional group Conversia SLU.

Programa «Gestiona-T». Taller 1. «Com aconseguir un certificat de Qualitat en una organització social» (6 hores).

Veure’n més

Programa «Gestiona-T». Taller 2. «Eines per a implantar un pla de Qualitat» (6 hores).

Veure’n més

Programa «Gestiona-T». Taller 3. «La gestió de processos en una organització social» (6 hores).

Veure’n més

COMPLIANCE. PROTECCIÓ DE DADES I QUALITAT

Informe d’auditoria sobre protecció de dades

El 7 de març de 2022, Episteme. Investigació i Intervenció Social, es sotmet a una auditoria de qualitat sobre protecció de dades.

Mesures i procediments per a les operacions del sistema de Qualitat Compliance en matèria RGPD.

Professional Group Conversia SLU, elabora un document amb totes les mesures per a les operacions del sistema de Qualitat Compliance d’Episteme. Investigació i Intervenció Social

Avaluació d’impacte.

Professional Group Conversia SLU conclou que: una vegada duts a terme els 3 nivells d’anàlisis de cadascun dels tractaments d’Episteme Investigació i Intervenció Social, es conclou que no existeixen operacions de tractament que comportin un alt risc per als drets i llibertats dels interessats en matèria de Protecció de Dades personals.

Videovigilància.

Episteme. Investigació i Intervenció Social informa que les càmeres de videovigilància instal·lades en les seves dependències, formen part d’un circuit tancat, les imatges són visionades però en cap cas queden emmagatzemades en cap suport físic.

Bústia de codi ètic i de conducta: etica@epistemesocial.org

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

I Pla d’Igualtat d’Episteme. Investigavció i Intervenció Social.

El 1r Pla d’Igualtat representa, d’una part, una oportunitat per a diagnosticar la situació actual amb enfocament de gènere de totes les persones que desenvolupen el seu treball dins de Episteme. Recerca i intervenció social. D’una altra, es perfila com un exercici de sistematització de les bones pràctiques que s’han vingut incorporant des de l’origen, la visibilització del posicionament respecte a la igualtat de gènere, la localització de les àrees on hem de fer major èmfasi i l’adaptació específica del Pla d’Igualtat a una associació de les nostres característiques. És, doncs, un full de ruta sobre la base del diagnòstic participatiu de necessitats internes amb una ferma voluntat de detectar qualsevol biaix per motiu de desigualtat de gènere, visibilitzar de manera clara les accions i millorar progressivament tots els aspectes que concerneixen la igualtat de gènere.

Guia per a l’aplicació de l’enfocament de gènere en el cicle integral dels programes realitzats per Episteme. Recerca i Intervenció Social.

La implementació de l’enfocament de gènere en els nostres programes assumeix que existeixen diferències entre gèneres heretades de contextos socials, culturals, econòmics i històrics que travessen els cossos i les identitats de les persones.
L’aplicació de l’enfocament de gènere permet realitzar investigacions i intervencions socials fidedignes a l’heterogènia realitat de les persones que la integren que donin compte del seu univers simbòlic i les seves necessitats

Protocol d’assetjament sexual i per raó de gènere.

L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de gènere en l’àmbit laboral han de ser entesos com una manifestació més de discriminació, ja que contribueixen a un manteniment de la desigualtat en el treball.
Transcendint l’obligatorietat que imposa la Llei orgànica 3/2007 perquè les empreses adoptin mesures específiques per a la prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de gènere a l’àmbit laboral, a Episteme. Investigació i Intervenció Social, com a entitat que treballa en l’àmbit social creiem que té especial rellevància la definició d’una política explícita contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de gènere i el plasmem mitjançant aquest protocol, com un instrument clau per a prevenir, abordar i tractar el problema que pogués produir-se dins de la nostra entitat.

MEMORIES ANNUALS

MEMÒRIA 2022

MEMÒRIA 2021

PLANS ANUALS

Pla Estratègic 2023

Pla d’Autoavaluació

Pla de Formació Contínua d’Episteme (PFCE)

Pla Estratègic de Comunicació

DOCUMENTACIÓ ANUAL

PRESSUPOSTOS 2023

DOCUMENTACIÓ 2022

Subvenció. Ministerio de Derechos Sociales Agenda 2030. Otros fines de interés social.

Programes:

 • Processos d’apoderament i accés a drets a les poblacions (semi) ocultes drogodependents. Una recerca orientada a l’ avaluació de l’ efectivitat dels recursos sociosanitaris i a l’ avaluació d’ impacte de les polítiques públiques.

Subvenció. Ministerio de Derechos Sociales Agenda 2030. Otros fines de interés social.

Programes:

 • Diké. Condicionants socials en la salut i l’estil de vida de les poblacions ocultes amb problemes d’addiccions. Recerca orientada a la generació de coneixement en l’atenció sociosanitària i l’anàlisi de bones pràctiques.

Subvenció. Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues convoca ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva, a Entitats Privades sense fins de lucre d’àmbit estatal, per al desenvolupament de projectes en matèria de prevenció i tractament d’addiccions, finançades amb fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Resolució Convocatoria.

Programes:

 • Tékne. Sistema d’informació per a la gestió de qualitat en els plans, programes, projectes i accions preventives. Necessitats, disseny, planificació, implementació, avaluació i millora.
 • Cal·líope. Capacitació de postgrau en línia asincrònica en addiccions comportamentals: de les loot box als jocs de casino.
 • Digitalització de l’avaluació i intervenció del programa Servei Comunitari.

Subvenció. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas convoca ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, a Entidades Privadas sin fines de lucro de ámbito estatal, para el desarrollo de proyectos en materia de prevención y tratamiento de adicciones, financiadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Programes:

 • Tékne 3.0. Sistema de gestió de la qualitat en els plans, programes, projectes i accions preventives. Necessitats, planificació i avaluació avançada.
 • Calíope. Consolidació de la capacitació de postgrau en línia asincrònica en addiccions comportamentals: de les loot box a les criptomonedas.
 • Digitalització i virtualització dels processos d’avaluació i intervenció del Servei Comunitari.

Subvención. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas convoca anualment ajudes econòmiques a Entitats Privades sense ànim de lucre d’àmbit estatal, amb càrrec a les partides assignades a tal efecte als Presupuestos Generales del Estado y al Fondo de Bienes Decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. Resolución convocatoria.

Programes:

 • Servei Comunitari. Programa pilot multicomponent (comunitat, seguretat i oci nocturn) per a la prevenció ambiental amb enfocament de gènere dels danys associats a l’alcohol i altres drogues en contextos d’oci nocturn. 2021G066
 • Suport tècnic en l’àmbit de l’avaluació a entitats de drogodependències per a millorar la qualitat dels programes de prevenció. 2021G066
 • La dimensió psicosocial i motivacional de les apostes esportives i els jocs d’atzar en el context de post pandèmia. 2021G066

Subvenció. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas als Presupuestos Generales del Estado y al Fondo de Bienes Decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. Resolución convocatoria.

Programes:

 • Servei Comunitari. Programa pilot multicomponent de prevenció ambiental. Fase d’avaluació d’efectivitat. 2022G023
 • Suport tècnic en l’àmbit de l’avaluació a entitats d’addiccions per a millorar la qualitat dels programes de prevenció. 2022G023

Subvenció. Concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense ànim de lucre, per a les actuacions realitzades en l’àmbit de la salut de prevenció, atenció integral, reducció de danys i formació en l’àmbit de les drogodependències i les addiccions comportamentals 2022. Resolució SLT/3898/2021

Programes:

 • Programa de reducció de riscos associats a clubs i associacions cannàbiques
 • Consum de drogues i joves d’alt risc social: de la prevenció a la reducció de danys.
 • Metzineres. Reducció de danys, acompanyament i seguiment de dones que no s’acosten als serveis especialitzats.

Subvenció. Generalitat de Catalunya. Departament d’Igualtat i Feminismes. TSF089/21/001217

Programes:

 • Fem-nos respectar. Respostes proactives enfront el racisme. 

Contracte menor. Govern d’Aragó. Departament de Sanitat. Direcció General de Salut Pública. Exp.DGSP/11/2022.

Programa:

 • Projecte de prevenció ambiental relacionat amb l’oci nocturn d’Aragó.

Contracte menor. Govern d’Aragó. Departament de Sanitat. Direcció General de Salut Pública.

Programa:

 •  Prevenció dels danys associats als jocs d’atzar. Un nou repte en salut pública.

Contracte menor. Diputació de Barcelona. Servei d’Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social

Programa:

 • Guia pràctica d’avaluació de plans locals de prevenció d’addiccions en el Pla de prevenció de drogues en la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes.

Contracte menor. Diputació de Barcelona. Servei d’Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social

Programa:

 • Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles. 2021/0009315.

Contracte menor. Diputació de Barcelona. Servei d’Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social

Programa:

 • Plans Locals. Projectes estratègics en l’àmbit de les addiccions. 2022/0002137.

Contracte menor. FIIAPP.

Programa:

 • CADAP 7 – Assistència Tècnica per al disseny i elaboració de sessions de formació i l’execució tècnica de trobades de Diàleg sobre polítiques de drogues a nivell nacional i regional a Àsia Central. APAS-2022-017.

DOCUMENTACIÓ 2021

Subvenció. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Concessió de subvencions a entitats que realitzin activitats d’interès general considerades d’interès social amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF i de l’Impost de societats per a l’any 2021. Conveni Ministeri-Episteme.

Programa:

 • Processos d’apoderament i accés a drets en les poblacions (semi) ocultes drogodependents. Una recerca orientada a l’avaluació de l’efectivitat dels recursos sociosanitaris i a l’avaluació d’impacte de les polítiques públiques.

Subvenció. Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues convoca anualment ajudes econòmiques a Entitats Privades sense fins de lucre d’àmbit estatal, amb càrrec a les partides assignades a aquest efecte en els Pressupostos Generals de l’Estat i al Fons de Béns Decomissats per tràfic de drogues i altres delictes relacionats. Resolució convocatòria.

Programes:

 • Servei Comunitari. Programa pilot multicomponent (comunitat, seguretat i oci nocturn) per a la prevenció ambiental amb enfocament de gènere dels danys associats a l’alcohol i altres drogues en contextos d’oci nocturn. Suport tècnic en l’àmbit de l’avaluació a entitats de drogodependències per a millorar la qualitat dels programes de prevenció.
 • La dimensió psicosocial i motivacional de les apostes esportives i els jocs d’atzar en el context de post pandèmia.

Subvenció. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre, per a les actuacions realitzades en l’àmbit de la salut de prevenció l’atenció integral, la reducció de danys i la formació en l’àmbit de les drogodependències i les addiccions comportamentals durant l’any 2021, presentades en la convocatòria publicada mitjançant la Resolució SLT/622/2021

Programes:

 • Programa reducció de riscos dirigit a clubs i associacions de consum de cànnabis.
 • Consum de drogues i joves d’alt risc social: de la prevenció a la reducció de danys.
 • Acompanyament en el consum des de la perspectiva de la reducció de danys.

Contracte menor. Diputació de Barcelona Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar. Exp. 2021/0018270

Programa:

 • Espai de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues.

Contracte menor. Diputació de Barcelona. Area de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar. Exp. 2021/0006183

Programa

 • Sistema d’optimització de la planificació i l’avaluació de programes de drogodependències

DOCUMENTACIÓ 2020

Subvenció. Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues convoca anualment ajudes econòmiques a Entitats Privades sense fins de lucre d’àmbit estatal, amb càrrec a les partides assignades a aquest efecte en els Pressupostos Generals de l’Estat. Resolució convocatòria.

Programes:

 • Suport tècnic en l’àmbit de l’avaluació a entitats de drogodependències per a millorar la qualitat dels programes de prevenció.
 • Implementació del programa pilot Servei Comunitari de prevenció dels danys de l’alcohol i altres drogues.

Subvenció. Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues convoca anualment ajudes econòmiques a Entitats Privades sense fins de lucre d’àmbit estatal, amb càrrec al Fons de béns decomissats. Resolució convocatòria.

Programes:

 • Joc en línia en el context post-pandèmia. El pas de les apostes esportives als jocs d’atzar.
 • Aplicació del programa pilot Servei Comunitari de prevenció dels danys de l’alcohol.

Contracte menor. Diputació de Barcelona Area de Cohesió Social, Ciutadania i BenestarExp. 2020/0014181

Programa:

 • Espai de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues.

Contracte menor. Diputació de Barcelona Area de Cohesió Social, Ciutadania i BenestarExp. 2020/0014181

Programa:

 • Espai de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues.

DOCUMENTACIÓ 2019

Subvenció. Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues convoca anualment ajudes econòmiques a Entitats Privades sense fins de lucre d’àmbit estatal, amb càrrec a les partides assignades a aquest efecte en els Pressupostos Generals de l’Estat. Resolució convocatòria.

Programa:

 • Disseny del sistema d’avaluació del programa “Servei responsable”.

Subvenció. Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues convoca anualment ajudes econòmiques a Entitats Privades sense finalitats lucratives d’àmbit estatal, amb càrrec al Fons de béns  decomisats. Resolució convocatòria.

Programes:

 • Apostes en línia. Coneixement i prevenció indicada.
 • Avaluació del programa servei responsable. Fase diagnòstic.

Contracte menor. Diputació de Barcelona. Exp. 2019/0005915

Programa:

  • Espai de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues.

DOCUMENTACIÓ 2018

Subvenció. Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues convoca anualment ajudes econòmiques a Entitats Privades sense fins de lucre d’àmbit estatal, amb càrrec al Fons de béns decomisats. Resolució convocatòria.

Programa:

 • Apostes en línia. Joves, contextos, riscos i addicció.

DOCUMENTACIÓ 2017

Subvenció. Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues convoca anualment ajudes econòmiques a Entitats Privades sense fins de lucre d’àmbit estatal, amb càrrec al Fons de béns decomissats. Resolució convocatòria.

Programa:

 • Opiacis a Espanya Una nova epidèmia?

DOCUMENTACIÓ 2016

Subvenció. Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues convoca anualment ajudes econòmiques a Entitats Privades sense fins de lucre d’àmbit estatal, amb càrrec al Fons de béns decomissats. Resolució convocatòria.

Programa.

 • Naturalesa i extensió del consum de cànnabis a Espanya. Entre la normalització i l’epidèmia.

BALANÇOS ANUALS

BALANÇOS 2021

BALANÇ DE SITUACIÓ
PÈRDUES I GUANYS

BALANÇOS 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ
PÈRDUES I GUANYS

BALANÇOS 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ
 
PÈRDUES I GUANYS

BALANÇOS 2018

BALANÇ DE SITUACIÓ
BALANÇ DE SITUACIÓ

BALANÇOS 2017

BALANÇ DE SITUACIÓ
BALANÇ DE SITUACIÓ