Avaluació qualitativa del Pla d’Acció Sobre Drogues de Barcelona 2013-2016

Any:
2016

Autoria:
David Pere Martínez Oró i Oriol Romaní

Un encàrrec de:

Agència de Salut Pública de Barcelona

Resum. Les accions d’intervenció en l’àmbit dels consums de drogues són inherentment complexes, com així ho demostra el PADB. Les línies d’acció del PADB mostren la multitud de col·lectius implicats, des de la ciutadania fins a professionals, passant per tota mena de col·lectius diana. I també, les intervencions presenten diferent grau d’abast tant poblacional com territorial; algunes genèriques i inespecífiques, i altres focalitzades i concretes. En aquest marc de complexitat, a l’hora d’avaluar el PADB, si volem obtenir resultats de qualitat, requerim de múltiples enfocaments metodològics, entre ells, la metodologia qualitativa. En el marc de l’avaluació del PADB, la metodologia qualitativa aportarà coneixements que permetran millorar els processos, l’eficàcia i la pertinença de les accions, en definitiva, possibilitarà l’optimització dels recursos i augmentarà la seva qualitat. A grans trets, amb la finalitat de presentar la seva pertinença en l’avaluació del PADB, la metodologia qualitativa permet captar el caràcter dinàmic i canviant del fenomen dels consums de drogues. Possibilita analitzar, en el marc sociocultural en què es produeixen, les interaccions entre persones i col·lectius, captant el valor simbòlic i ideològic de les seves accions. Mitjançant l’observació directa, o l’ús de la paraula, s’obtenen «dades» que mostren l’objecte d’avaluació en la seva complexitat. En el PABD la metodologia qualitativa aportarà coneixement sobre els aspectes que possibiliten o impedeixen l’èxit de les accions i sobre les necessitats dels col·lectius. En aquest sentit, els discursos dels col·lectius implicats és capital per a conèixer la realitat del PABD. La riquesa de les seves opinions i punts de vista permet aprehendre en quin grau i en quin sentit s’han aconseguit «les mesures principals de la línia estratègica», i quins han estat els dèficits i els encerts. L’avaluació qualitativa centrada en els col·lectius permetrà millorar la qualitat del futur PADB.

Objectiu general. Avaluar qualitativament el Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona (PADB), centrant-nos en determinats col·lectius que considerats d’especial interès.

Paraules clau. Avaluació qualitativa, plans de drogues, Barcelona, drogodependències, atenció, recursos assistencials, comunitat, joves, TIC..