Transparència, comunicació i influència de la indústria del joc d’atzar a les administracions públiques i a la societat civil.

2020 – Actualitat
Recerca

David Pere Martínez OróGuillem Palà Nosàs

Paraules clau: transparència, apostes esportives, joc d’atzar privat, administracions públiques, societat civil.

Entitat finançadora: Àrea metropolitana de Barcelona.

La indústria del joc d’atzar privat és un grup d’interès poc transparent que tradicionalment ha exercit pressió tant a les administracions per a obtenir una marc normatiu favorable com a la societat civil per estimular-la al joc. A més a més, hi ha diferents indicis que apunten a que les pressions podrien haver-se incrementat recentment, ja que:

  • Diferents països han començat a regular els components aleatoris presents en videojocs que són consumits per persones menors d’edat, argumentant que contribueixen a assentar les bases per captar futurs perfils amb problemes de joc compulsiu.
  • L’aprovació del Reial Decret 958/2020, de 3 de novembre, que regula les Comunicacions Comercials de les Activitats de Joc, va ser rebuda amb una especial ferocitat per les operadores de joc.
  • Les operadores de joc han redefinit la seva «responsabilitat social corporativa», a vegades teixint aliances amb associacions de la societat civil, i resta per conèixer en quin sentit s’orienta a mitigar els danys que provoca el joc o si s’utilitza per blanquejar-se i esmorteir les veus crítiques contra el sector.

És per això que el programa “Transparència, comunicació i influència de la

indústria del joc d’atzar a les administracions públiques i a la societat civil” pretén conèixer amb profunditat les accions de lobby de la indústria del joc d’atzar destinades a les administracions públiques i a la societat civil, aportar una perspectiva polièdrica de la qüestió i proposar recomanacions estratègiques per a convertir la indústria del joc en més transparent.

La metodologia per tal de donar resposta a aquest objectiu general serà de naturalesa qualitativa. S’aplicaran tres tècniques:

  • Anàlisi documental.
  • Etnografia virtual.
  • Realització d’entrevistes individuals a agents clau com poden ser: representants de l’administració pública, professionals del sector del joc d’atzar i membres de les juntes directives d’associacions d’afectats.