TÉKNE. Sistema d’informació per la gestió de calitat.

Any:
2022- Actualidad

Autoria:
David Pere Martínez Oró, Olatz Ribera Almandoz, Sara Amos Rubio, Sara Sáez

Finançat per:

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Orden SND/1205/2021, de 5 de noviembre, para el desarrollo de proyectos en materia de prevención y tratamiento de adicciones, financiadas con fondos europeos, y su convocatoria para 2021.

La principal necessitat en l’àmbit de la qualitat dels programes de prevenció és la dificultat per a acreditar la seva efectivitat, és a dir, disposar d’evidència per a asseverar que apliquen prevenció preventiva. L’avaluació és l’única estratègia per a conèixer l’efectivitat. A Espanya, pocs programes presenten un sistema robust d’avaluació que evidenciï que provoquen els efectes preventius per a reduir les necessitats que els justifiquen. L’avaluació d’impacte és una necessitat pendent de cobrir. Aquesta necessitat percebuda i expressada per les professionals de la prevenció, difumina, i en moltes ocasions amaga, altres necessitats dels programes preventius com, per exemple, realitzar una avaluació de necessitats de qualitat; formular el programa d’acord amb els recursos i les necessitats; plantejar objectius concordes amb les necessitats, pragmàtics, efectius, avaluables i ajustats als recursos; dissenyar un sistema fiable d’indicadors; dissenyar activitats d’acord amb l’evidència disponible; operacionalitzar els objectius; calcular la cobertura poblacional, entre altres. Totes aquestes necessitats afecten la qualitat del programa.

Les necessitats en avaluació, planificació, disseny, recursos, implementació i difusió són dispars. «Els estàndards europeus de qualitat per a la prevenció de drogodependències» (EMCDDA, 2011) constitueixen un marc de referència excepcional per a estandarditzar les accions preventives amb l’objectiu de garantir la seva qualitat, i per extensió, aconseguir uns excel·lents índexs d’efectivitat. A Espanya, a la pràctica, l’impacte dels estàndards europeus, o altres sistemes de qualitat orientats a la prevenció és escàs. En termes generals, els programes disposen de gran part dels estàndards de qualitat, encara que de forma desfragmentada, o sense una consistència interna que doti de programa de la força per a acreditar la seva efectivitat. Tékne és un sistema digital de control de qualitat, amb especial èmfasi en l’avaluació, per a millorar la qualitat dels plans, programes, projectes i accions preventives, per a gestionar la qualitat de les accions preventives i situar als programes en una posició idònia per a acreditar-se en el portal de Bones Pràctiques de la DGPNSD, el «Best Practice Portal» del EMCDDA o qualsevol altre sistema d’acreditació. La necessitat de millorar la qualitat i l’efectivitat és percebuda pel conjunt de professionals, però la pregunta que es fan és com millorar? Tékne s’orienta a cobrir la necessitat de millorar la qualitat dels programes, a través d’un sistema manejable, intuïtiu i adaptable de gestió de la informació del programa. Si ‘episteme’ és el «per què», ‘tékne’ és el «com».

Objectiu general. Millorar la qualitat dels plans, programes, projectes i accions preventives mitjançant la implementació d’un sistema d’informació intuïtiu i de fàcil maneig per a gestionar la qualitat dels plans, programes, projectes i accions preventives i situar als programes en una posició idònia per a acreditar-se en el portal de Bones Pràctiques de la DGPNSD, el «Best Practice Portal» del EMCDDA o qualsevol altre sistema d’acreditació.