Digitalizació de l’avaluació i intervenció del programa Servicio Comunitario.

Any:
2022-2023.

Autoria:
David Pere Martínez Oró, Olatz Ribera Almandoz, Sara Amos Rubio, Paz Olaciregui Rodríguez, Sara Sáez Sanchez.

Finançat per:

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Orden SND/1205/2021, de 5 de noviembre, para el desarrollo de proyectos en materia de prevención y tratamiento de adicciones, financiadas con fondos europeos, y su convocatoria para 2021.

El programa «Digitalització de l’avaluació i intervenció del programa Servei Comunitari» presenta tres àmbits d’acció. El primer, digitalitzar les tècniques, estratègies i mètodes de recollida de dades per a l’avaluació del programa. El segon, continuar amb la implementació del programa Servei Comunitari, un programa multicomponent que té en el seu haver un robust sistema d’avaluació. El tercer, generar evidència científica d’un programa de prevenció multicomponent a tres nivells: ambiental, comunitari i formació. La literatura científica acredita que els programes amb un disseny multicomponent són els més vàlids i fiables per a aconseguir els objectius preventius. Episteme disposa de dades d’avaluació preintervenció en els tres nivells d’intervenció. Aquest programa ens permet continuar amb el procés de digitalització per a millorar la seva qualitat i acreditar la seva efectivitat. La prevenció basada en l’evidència científica té com a objectiu fonamental generar programes de prevenció que siguin netament preventius, la qual cosa suposa poder constatar, a través d’un robust sistema d’avaluació, l’eficàcia, eficiència i qualitat de la intervenció. Per a això, un dels primers aspectes ha estat establir dos contextos d’anàlisis prou similars per a poder fonamentar una comparativa dels resultats atribuïbles a l’impacte del programa «Servei Comunitari». La digitalització que ens permetrà indexar el programa amb major facilitat en el portal de Bones Pràctiques de la DGPND i el «Best Practices Portal» del EMCDDA. La metodologia de naturalesa multicomponent amb una evidència preventiva demostrada estableix el mètode de treball en tres àrees interdependents: la formació en dispensació responsable i control de venda a menors d’alcohol, el treball amb i des de la comunitat concernida amb la prevenció de danys, i l’aplicació de les lleis relatives (enforcement).