La dimensió psicosocial i motivacional de les apostes esportives i els jocs d’atzar en el context post pandemia.

Any:
2021-2022

Autoria:
Olatz Ribera Almandoz y David Pere Martínez Oró

Finançat per: 


Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas
. Resolución de 10 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para la realización de programas supracomunitarios sobre adicciones en el año 2021.

L’estudi respon a la necessitat de generar coneixement quantitatiu, a partir d’una enquesta amb un mostreig estadísticament significatiu de la població apostadora espanyola. L’estudi analitza els aspectes motivacionals, actitudinals i psico-ambientals que precipiten o protegeixen els joves dels jocs d’atzar. La hipòtesi de treball es fonamenta en què a major exposició ambiental i major predisposició motivacional cap a les apostes esportives i els jocs d’atzar major és el risc per a presentar joc problemàtic i desenvolupar el trastorn per ludopatia. Una altra hipòtesi d’estudi és que unes certes variables sociodemogràfiques com el nivell de renda personal, el poder adquisitiu de la família d’origen, el barri de socialització i el sistema de valors plutocràtics són variables independents que modifiquen unes certes variables dependents com la percepció, els esquemes cognitius i la motivació cap a les apostes. En conseqüència, es banalitza la conducta apostadora i augmenta el risc de patir el trastorn de joc problemàtic. Finalment, en l’estudi treballem per a conèixer com es comporta l’edat d’inici com a variable independent per a catalitzar els problemes associats a l’atzar. Conèixer aquestes dades ens permetrà obtenir un coneixement fidedigne de com encarar la prevenció entre els més joves, especialment les mesures d’ordre ambiental més efectives. Per a contrastar aquestes hipòtesis, la recerca ha dut a terme la “Enquesta sobre apostes esportives i jocs d’atzar a Espanya, 2022”. Aquesta és la primera operació estadística dirigida exclusivament a població jugadora i té per objectiu estudiar els aspectes motivacionals, actitudinals i psico-ambientals que afecten la conducta apostadora, posant especial interès en la perspectiva de gènere i en la població jove.