Les accions d’intervenció en l’àmbit dels consums de drogues són inherentmentcomplexes, com així ho demostra el PADB. Les línies d’acció del PADB mostren la multitud de col·lectiusimplicats, des de la ciutadania fins a professionals, passant per tot tipus de col·lectius diana. I també, les intervencions presenten diferent grau d’abast tant poblacional com territorial; algunes genèriques i inespecífiques, i d’altres focalitzades i concretes. En aquest marc de complexitat, a l’hora d’avaluar el PADB, si es volen obtenir resultats de qualitat, es requereixen demúltiples enfocaments metodològics, entre ells, la metodologia qualitativa. En el marc de l’avaluació del PADB, la metodologia qualitativa aportarà coneixements que permetran millorar els processos, l’eficàcia i la pertinença de les accions, en definitiva, possibilitaràl’optimització dels recursos i n’augmentarà la qualitat.

A grans trets, amb la finalitat de presentar la seva pertinença en l’avaluació del PADB, la metodologia qualitativa permet copsar el caràcter dinàmic i canviant del fenomen dels consums de drogues. Possibilita analitzar, en el marc sòcio-cultural en què es produeixen, les interaccions entre persones i col·lectius, copsant el valor simbòlic i ideològic de les seves accions. Mitjançant l’observació directa, o l’ús de la paraula, s’obtenen «dades» que mostren l’objecte d’avaluació en la seva complexitat. En el PABD la metodologia qualitativa aportarà coneixement sobre els aspectes que possibiliten o impedeixen l’èxitde les accions i sobre les necessitatsdels col·lectius. En aquest sentit, els discursos dels col·lectius implicats és cabdal per conèixer la realitat del PADB. La riquesa de les seves opinions i punts de vista permetrà aprehendre en quin grau i en quin sentit s’han assolit «les mesures principals de línia estratègia», i quins han estat els dèficits i els encerts. L’avaluació qualitativa centrada en els col·lectius permetrà millorar la qualitat del futur PADB.