Guia pràctica per al disseny, seguiment, avaluació i programes de prevenció

Editorial – Any:
Episteme, 2021

Autoria:
Olatz Ribera Almandoz i David Pere Martínez Oró

Paraules clau:

Avaluació, evidència, bones pràctiques, qualitat, polítiques públiques, programes de prevenció, processos, implementació, monitoratge, perspectiva de gènere, Model Lògic, diagnòstic, guies, protocols.

Finançat per:


Plan Nacional Sobre Drogas. Presupuestos Generales del Estado – Convocatoria Fondo 2020

Basada en la metodologia del Model Lògic, la guia explica, pas a pas, les fases a seguir per a dissenyar, monitorar i avaluar els programes de prevenció. En última instància, implementar un Model Lògic d’intervenció implica crear un sistema de planificació i avaluació de qualitat que garanteixi la interconnexió lògica entre els diferents components del programa. Tal com apunta la EMCDDA en «Els estàndards europeus de qualitat per a la prevenció de drogodependències», l’elaboració d’un model lògic augmentarà l’efectivitat potencial dels programes d’intervenció en ajustar i assegurar la coherència interna entre:

  1. Els necessitats detectades, els objectius dels programes i els indicadors.
  2. Els indicadors i els models teòrics sobre els quals se sustenta la intervenció (hipòtesi de treball).
  3. Els objectius, les accions específiques planejades i els recursos disponibles.
  4. Els objectius, els indicadors i els resultats esperats.