Guia per a l’aplicació de la perspectiva de gènere en el cicle integral dels programes d’Episteme. Investigació.

Editorial – Any:
Episteme, 2021

Autoria:
Sara Amos Rubio, David Pere Martínez Oró y Sara Sáez

Paraules clau: perspectiva de gènere, calitat, avaluació, processos, implementació, monitorització, igualtat.

Gestiona:


El personal de l’entitat té unes pautes concretes a aplicar en el disseny, execució i avaluació dels programes Episteme. La guia facilita unes directrius clares on la incorporació de l’enfocament de gènere sigui una realitat que vertebri el treball de Episteme. L’aplicació de l’enfocament de gènere en Episteme la realitzem des d’una òptica interseccional. La interseccionalitat evidencia que les opressions que pot sofrir una dona són múltiples. No és possible parlar d’un únic subjecte polític dona obviant les diferències i diferents opressions per classe, gènere, raça i diversitat funcional.

La implementació de l’enfocament de gènere en el desenvolupament dels programes de Episteme només serà possible mitjançant accions efectives, eficaces i homogènies en el desenvolupament dels programes per part del personal de Episteme. La implementació la realitzem mitjançant accions, mesures objectives i avaluables en tot el cicle del programa. La finalitat és possibilitar la mirada de gènere en el cicle integral del programa permetrà realitzar recerques que posin en el centre les diferències i les necessitats concretes per gènere, detectar frens per a implementar una perspectiva no androcèntrica en la recerca, intervenció i avaluació dels nostres programes. La guia està destinada a tot l’equip de l’entitat (personal tècnic, coordinació de programes, direcció, administració i personal en passantia).