Naturalesa i extensió del consum de cannabis a Espanya

Editorial – Any:
Episteme, 2017

Autoria:
David Pere Martínez Oró

Paraules clau:

Cannabis, riscos, joves, percepció de risc, banalització, normalització, Espanya, posicions persones consumidores, adolescents, adults, socialització, metodologia qualitativa.

Financiació:

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Convocatoria del Fondo de Bienes de Decomisados, Resolución de 14 de junio de 2016.

L’actual escenari dels consums de cànnabis genera controvèrsies. Per a uns certs agents socials el cànnabis és una substància que, encara que no estigui exempta de riscos, és controlable i compatible amb les responsabilitats quotidianes. En canvi, per a altres veus, la normalització del cànnabis ha comportat la banalització dels efectes negatius i una baixa percepció del risc, i assenyalen que qualsevol legislació més tolerant comportaria l’augment dels consums i en conseqüència dels problemes. La relació entre banalització i normalització representa una tensió controvertida, a la qual s’intentarà donar resposta en la present recerca. En l’actualitat, la qüestió del cànnabis desperta uns certs interrogants i algunes veus assenyalen que estem davant una nova epidèmia per cànnabis. La normalització ha comportat l’emergència de la «cultura del cànnabis». La regulació jurídica espanyola permet el consum de substàncies psicoactives, però persegueix la possessió i venda de substàncies psicoactives. Legislació que persegueix el principi actiu, però no els elements relacionats (parafernàlia, llavors, instruments per a conrear). El fenomen del cànnabis ha tingut ressons en la societat de consum i ha propiciat la proliferació dels negocis relacionats amb el cànnabis. A títol il·lustratiu, en els últims anys han proliferat les fires del cànem, les publicacions periòdiques s’han diversificat i han guanyat lectors, així com botigues per al cultiu i parafernàlia. Tots aquests negocis han fet encara més visible el cànnabis i han contribuït a la seva normalització perquè la mera presència social, per a algunes persones, produeix acceptació i tolerància. Però cal preguntar-se fins que punt aquesta visibilitat representa un risc, especialment entre els menors i la població vulnerable. En el context espanyol el cànnabis és consumit per un ampli ventall de persones amb perfils socioeconòmics dispars. Els motius de consum de cànnabis, a grans trets, es poden categoritzar en recreatius o terapèutics. La recerca sobre la naturalesa i extensió del cànnabis aborda la substància fiscalitzada més consumida entre els menors d’edat, la substància que més controvèrsies genera la tensió normalització/banalització del risc.