Episteme. Investigació i Intervenció Social. Estatuts.

Els Estatuts aprovats per la Junta directiva d’Episteme. Investigació i Intervenció Social. Recullen que:

Episteme. Investigació i Intervenció Social es constitueix com a Organització segons la Llei Orgànica 1/2022, de 22 de març, i normes complementàries, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, sense ànim de lucre, per temps indefinit. 

L’entitat té com a finalitats:

 • Realitzar investigació, prevenció i intervenció relacionada amb el fenòmen de les drogues
 • Realitzar investigació, prevenció i intervenció relacionada amb els àmbits de promoció de la salut
 • Realitzar investigació, prevenció i intervenció relacionada amb els col·lectius de dones, migrants, drogodepènents, vellesa, joventut, adolescència i infància, persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.
 • Fomentar la investigació social en totes les seves vessants
 • Intervenir per a la millora dels col·lectius més desfavorits socialment. 
 • Promocionar i proposar estratègies participatives en l’àmbit comunitari d’apoderament dels col·lectius esmentats i prevenir-ne l’exclusió social
 • Prevenir l’exclusió social
 • Realitzar seguiments i avaluacions periòdiques dels resultats de les polítiques públiques a diferents nivells
 • Promoure estratègies de comunicació adequades per tal de millorar l’eficàcia i visibilització de les investigacions/intervencions realitzades
 • Construir aliances amb altres entitats i persones adins
 • Contribuir a la promoció d’alternatives per un món més sostenible, just i solidari

Pel que es realitzaran activitats que responguin a l’acompliment de les activitats esmentades.

L’òrgan de representació de l’entitat és la seva junta directiva. Formada per David Pere Martínez Oró, President; Antoniu Llort Suárez, Secretari i Òscar Parés, Tresorer; i gestionarà i representarà l’entitat.

L’òrgan suprem de govern de l’associació, serà la seva Assemblea General, integrada per totes les persones associades. Aquesta es reunirà de forma ordinària un cop l’any dins els quatre mesos següents al tancament d’exercici. Els acords es prendran per consens o per majoria simple. 

Tot el que no recullen els estatuts s’aplicarà segons la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i les disposicions complementàries. 

Estatuts aprovats amb data de 18 de gener de 2021